Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Espresso Bar s.r.o.,

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke espressobar.sk, alebo emailom (ďalej aj ako Služby).

 

Predávajúci

Spoločnosť Espresso Bar s.r.o., IČO: 52 559 041, so sídlom Sobotské námestie 1734/14 058 01 Poprad, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 38733/P

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu IBAN (EUR): SK5875000000004028091715

 

 1. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu, tovaru alebo služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

 

 1. Cena produktov

Ceny za online produkty, tovar a služby uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho, účet platobnej brány alebo PayPal účet. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

 1. Možnosti platby

Kupujúci má možnosť zaplatiť v internetovom obchode Predávajúceho platobnou alebo kreditnou kartou, online bankovým prevodom, platba na dobierku alebo platba v hotovosti pri osobnom odbere.

 

 1. Možnosti dopravy

Kupujúci má možnosť vybrať si ako spôsob doručenia fyzického tovaru služby Slovenskej pošty, alebo Packeta. Pri doručení Zásielkovňou má kupujúci možnosť si vybrať akékoľvek výdajné miesto z ponuky Packeta, ktoré si vyberie tak, že názov vybraného výdajného miesta zadá do poznámky k objednávke.

 

 1. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Odosielanie objednaného tovaru závisí od jeho skladovej dostupnosti, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach www.espressobar.sk. U väčšiny výrobkov prebieha odosielanie nasledujúci pracovný deň od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber na našom výdajnom mieste Sobotské námestie 1734/14 058 01 Poprad.
 • zasielanie prepravnou službou Packeta

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Espresso Bar s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Pri zvolenom osobnom odbere rezervujeme tovar maximálne 48hodín od odoslania potvrdenia na prevazatie tovaru predávajúcim. Následne bude automaticky objednávka stornovaná.

 

 1. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je určená pri každej objednávke ešte pred zaplatením.

 

 1. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, tzn. okamihom, kedy Kupujúci tovar zaplatí a prevezme od Predávajúceho. Pri väčšine online produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

 1. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru či objednanej služby. Viac informácií o ochrane osobných údajov získate v dokumente Ochrana osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020