Podmienky spracovania osobných údajov
Espresso Bar s.r.o.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Espresso Bar s.r.o., IČO: 52 559 041, so sídlom Sobotské námestie 1734/14 058 01 Poprad, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 38733/P (ďalej len „Espresso Bar“) zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje.

Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v Espresso Bar, aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a preto Vám odporúčame navštíviť webové stránky, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

Základné pojmy a informácie

Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov
Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Osobný údaj je akékoľvek informácia, ktorá s primeranou snahou umožní identifikáciu osoby, ako aj akýkoľvek osobný údaj, ktorý je subjektu priraditeľný.
Zvláštne kategórie osobných údajov – jedná sa o nové označenie citlivého osobného údaju.

Aké sú právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov?
Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením (EÚ) č. 2016/679 júna 2002 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smerníc 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Vnútroštátne predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť rozdielne pravidlá. To upravuje zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správca osobných informácií
Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby ustanovené inak, platí že správca osobných údajov je Espresso Bar.

Spracovateľ osobných údajov
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva osobné údaje pre správcu.

Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty.

Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje. To znamená, že máme prísne vnútorné pravidlá, ktoré kontrolujú zákonnosť osobných údajov, a údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Ponúkame predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodov do niekoľkých krajín. Niektoré z Vašich osobných údajov sú potrebné na dodanie tovaru. Nemusíte nám oznámiť iné osobné údaje, ktoré nie sú pre spracovanie Vašej objednávky nutné. Avšak, ak sa rozhodnete nám ich oznámiť, môžeme pre Vás urobiť viac.

Okrem vyššie uvedených skutočností môžu byť všetky ostatné osobné údaje spracované v prípade, že nám ich dobrovoľne poskytnete.

Doručenie tovaru a zákaznícky servis

– Oslovenie
– Meno
– Priezvisko
– Firma
– IČ, DIČ
– Poštová adresa
– E-mailová adresa
– Telefónne číslo
– Číslo bankového účtu
– Detail objednávky a história objednávok

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.

Zobrazovanie reklamy

– E-mailová adresa
– IP adresa
– História objednávok
– Informácie o pohybu na našich webových stránkach (čas návštevy, miesto vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkach)
– Typ užívateľského zariadenia, informácie o rozlíšení obrazovky
– Prehliadač

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, maximálne po dobu troch rokov.

Zasielanie emailov
– Oslovenie
– Meno
– Priezvisko
– E-mailová adresa
– IP adresa
– História objednávok
– Informácie o akciách obdržanými emailom (prečítanie/neprečítanie, presmerovanie na uvedené ponuky)
– Informácie o zobrazených produktoch
– Dáta o produktoch zanechaných v košíku

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.

Výberové konanie

– Meno
– Priezvisko
– E-mailová adresa
– Bydlisko
– Telefónne číslo
– Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete v životopise či sprievodnom liste

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu uvedenom v osobnom účte.

Zdieľanie osobných informácií

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre Espresso Bar s.r.o vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.
V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:

– Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Na skalu 504/3, 013 41 Dolný Hričov
– Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
– Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika 48 136 999
– Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
– Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
– Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika
– Elall, spol. s r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad
– The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

V Espresso Bare máme značné množstvo dát. S cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť, dostupnosť a vykonávanie niektorých služieb poskytujeme niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov na spracovanie mimo Slovenskej republiky. K predávaniu takýchto informácií sa však vždy uskutočňuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v každom prípade je ochrana Vašich osobných údajov zabezpečená. Konkrétne ide o cloudové služby (úložisko údajov) príslušných dodávateľov v iných členských štátoch EÚ a v USA.

Vaše práva
Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte však právo kedykoľvek nás kontaktovať, aby ste získali informácie o procese spracovania Vašich osobných údajov, alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás Espresso Bar spracováva.

Právo na opravu osobných údajov
Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás o aktualizáciu alebo doplnenie.

Odvolanie súhlasu a právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)

Ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže kedykoľvek zamedziť. Stačí odobrať súhlas s takýmto spracovaním.

Môžete tiež použiť svoje právo na „byť zabudnutý.“ V takomto prípade odstránime všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď sa spracovanie uskutočňuje zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na základe uzatvorenej zmluvy alebo súhlasu, ktorý ste nám poskytli, máte právo na tzv. prenesenie takýchto údajov, t. j. právo získavať svoje osobné údaje od Espresso Bar a predať ich inému správcovi osobných údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.